stare mesto

logo Rodinné centrum
PREŠPORKOVO, o.z.
Heyduková 25
Bratislava-Staré Mesto


Katalóg zariadení, tu
Ako byť ústretový k rodinám
manuál pre reštaurácie a kaviarne, tu
užitočné stránky

logo
Klub nepočujúcich rodičovUž od roku 2010 sa Prešporkove uskutočňujú pravidelné stretnutia nepočujúcich mamičiek a mamičiek nepočujúcich detí.
Klub nepočujúcich rodičov sa uskutočňuje na podporu aktivít pre nepočujúcich napr. programy pre deti (divadielko, hry, súťaže), kurzy (prvá pomoc deťom, tanec pre deti, zábavné hry pre najmenších a pre mamičky s počujúcimi i nepočujúcimi deťmi), prednášky (problémy s výchovou detí), posedenia pre nepočujúcich rodičov a ich deti...
Počas spoločných podujatí pre počujúcich i nepočujúcich by sme potrebovali najmä tlmočníka slovenského posunkového jazyka. Bez neho je problém s komunikáciou. Nepočujúci sú odkázaní na tlmočníka slovenského posunkového jazyka. Problémom je však nedostatok financií na tlmočníkov.
Nepočujúce mamičky sa zapájajú aj do činnosti nášho centra, napr. hrajú divadielko pre deti na spoločných akciách centra, robia výzdobu priestorov, pomáhajú pri výrobe pomôcok na kurzy "Folklór v srdci" a "Minifolklór", pripravujú tvorivé dielničky pre naše detičky...
Nepočujúci rodičia s nepočujúcimi i počujúcimi deťmi sa pozitívne zapájajú do spoločnosti "počujúceho sveta" a spoločne prekonávajú komunikačné bariéry. Vzájomná spolupráca je prínosom tak pre počujúcich ako i pre nepočujúcich, tak pre mamičky ako i pre deti.
Ak sa chcú nepočujúce mamičky do nášho klubu pripojiť, stačí napísať na email: info(at)presporkovo.sk


Aktivity:
Tvorivé hry pre deti predškolského veku s využitím dramatizácie
Radosť plná hier
Prešporkovo zavítalo na návštevu do vozovne Jurajov dvorRC Prešporkovo ďakuje mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za poskytnuté priestory a za podporu!!!

© 2012 Prešporkovo